Welcome

Back to Top

Our Terms of trade

1) Úvodní ustanovení , platnost Obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://hantek.eu (dále jen „e-shop"). Provozovatelem e-shopu je obchodní společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 24843369 (dále jen „prodávající“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu nebo učinila objednávku pomocí formuláře na stránkách E-shopu. Kupujícím se dále rozumí fyzická či právnická osoba, která zboží využívá v souladu s přiloženou dokumentací,je obeznámena s fungováním typologicky podobných výrobků a právě kvůli jejich jedinečným vlastnostem provádí jejich objednávku (dále jen „kupující“). Kupující je obeznámen s tím, že objednává zboží, které vyžaduje odborné znalosti při manipulaci s ním a prohlašuje, že tyto odborné vlastnosti splňuje. Odbornými znalostmi se rozumí alespoň střední vzdělání technického směru či vyšší. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující provádí nákup či objednávku v rámci své podnikatelské činnosti.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou k dispo. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2) Pojmy
Pojmy začínající velkým písmenem mají v Obchodních podmínkách následující význam: a) „E-shop" znamená webové rozhraní obchodu dostupné na odkazu http://hantek.eu, které umožňuje kupujícímu vyplnit objednávku prostřednictvím formuláře a zaslat ji pomocí internetu prodávajícímu; b) „Ceník" představuje aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy zveřejněný prostřednictvím E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku; c) „Kupní cena" je cenou určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Zboží. Nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle bodu 4 těchto Obchodních podmínek; d) „Zboží" znamená produkty, které jsou uvedeny v E-shopu ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem; e) „Kupní smlouva" znamená smlouvu uzavřenou v souladu s §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); f) „Dokumentace ke zboží" zahrnuje průvodní materiály - návody k instalaci/montáži, technické parametry, bezpečnostní listy apod., které se týkají Zboží; g) „Uživatelský účet" umožňuje kupujícímu na základě registrace v E-shopu objednání Zboží. Při registraci je kupující povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-shopu, kde vyplní zejména informaci o objednávaném Zboží, způsobu úhrady Kupní ceny, způsobu doručení a případnou informaci o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „objednávka"). 3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména má možnost z virtuálního košíku jednotlivé položky odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce (např. množství a druh zboží, kontaktní údaje apod.). Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 3.3 Objednávka je odeslána prodávajícímu stisknutím tlačítka „OBJEDNAT". Odesláním objednávky kupující strvzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s možností odstoupit od smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). 3.4 Prodávající po obdržení objednávky neprodleně toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smlouvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je kupujícímu zasláno prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 3.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek). 3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí kupující sám.
4) Kupní cena a Platební podmínky
Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně (CZK) nebo dolarové měně (USD):
Banka: Raiffeisenbank a.s., Czech republic
Název účtu: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.; Č.Ú.: 6376440001/5500;
IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně:
Banka: Volksbank-Zittau eG, Germany
Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
BIC : GENODEF1NGS
bezhotovostně převodem na PayPal účet prodávajícího:
Merchant account ID:T7DM2FBLANWTA
Business information:AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
Email for transactions:kloc@autodiagnostik.cz
v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese:
Veleslavínská 48/39, Praha 6, 162 00, Česká republika
Společně s Kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 14. dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zakoupeného Zboží. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH kupujícímu, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který zboží objednal s cenou bez DPH.
5) Odstoupení od Kupní smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14. dnů od převzetí Zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vyjma případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, a to bez uvedení důvodu a bez sankce. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14. dnů od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího a mělo obsahovat číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro navrácení Kupní ceny, jméno a kontakt kupujícího. Kupující může využít online systém, prostřednictvím kterého může ohlásit, že se rozhodl o vrácení Zboží v zákonné lhůtě. Datum zadání požadavku bude prodávající chápat jako zákonnou lhůtu, nicméně Zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejdéle do 21. kalendářních dnů od podání online požadavku. Online systém je umístěn na internetové adrese http://rma.autodiagnostik.cz/. V případě odstoupení od smlouvy v zákonné 14. denní lhůtě se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14. pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě, kdy je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení Zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy v zákonné 14. denní lhůtě vrátí prodávající Kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání Zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Kupní cenu v hotovosti již při vracení Zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle Kupní smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny.
6) Přeprava a dodání Zboží
Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující Zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
7) Odpovědnost za vady, Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době dle § 2165 a násl. občanského zákoníku. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího doručením Zboží na adresu jeho sídla AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6 (dále jen „reklamace"). Pro urychlení celého procesu reklamace, výměny či vrácení Zboží může kupující využít online reklamační systém, prostřednictvím kterého lze zadávat požadavky na prodávajícího a sledovat průběh reklamačního řízení. Online systém je umístěn na internetové adrese http://rma.autodiagnostik.cz/. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8) Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku české republiky. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
9) Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem české republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající může využít osobní údaje kupujícího pro své další obchodní aktivity a projekty. Kromě osob dopravujících zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením, doručeným na adresu prodávajícího. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem a projekty prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10) Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu. Zpráva je doručena:v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
11) Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika, z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563, identifikační číslo: 24843369, daňové identifikační číslo: CZ24843369 , adresa elektronické pošty: info@autodiagnostik.cz, telefon+420 720 335 333, fax.: +420 227 077 970. Internetová adresa RMA systému http://rma.autodiagnostik.cz/. Kupující podpisem Kupní smlouvy potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami obchodní společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. seznámil a že s nimi souhlasí.